شایستگی های محوری در مقابل مزیت رقابتی

شایستگی های محوری (Core Competency) و مزیت رقابتی (Competitive Advantage) رابطه ی نزدیکی به یکدیگر داشته و هر دو به سازمانها جهت دستیابی به سهم بازار بیشتر، رضایت مشتری، وفاداری و سود بیشتر کمک می کنند. شایستگی های محوری به طور کلی منجر به مزیتهای رقابتی می شود، اگر چه این ممکن است همیشه موضوع اصلی نباشد. شایستگی های محوری و مزیت رقابتی هر دو به یک سازمان کمک می کنند در رقابت خود متمایز باشند، اما یکسان نیستند.
مزیت رقابتی زمانی رخ میدهد که یک شرکت قادر به دستیابی به یک مزیت رقابتی با توجه به محصولات، خدمات، استراتژی، مهارت ها، و غیره از رقبای خود است. دو نوع مزیت رقابتی وجود دارد. رهبری هزینه و تمایز. یک مزیت رقابتی چیزی است که کمک خواهد کرد که سازمان از رقبای خود بالاتر باشد.
شایستگی محوری به مجموعه ای از مهارت های خاص و تخصصهایی اشاره دارد که یک سازمان ممکن است بیش از رقبای خود داشته باشد. به منظور اینکه شایستگی محوری وجود داشته باشد، 3 معیار باید برآورده شود. کسانی که دسترسی به بازار دارند، منافع مصرف کنندگان، منحصر به فرد و دشوار بودن تقلید از محصول/خدمت سازمان.

/ 0 نظر / 45 بازدید