تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

یکی از شیوه های اصلی تحلیل گران مالی در ارزیابی شرکتها، استفاده از صورتهای مالی آنهاست. تحلیل گران صورتهای مالی یک شرکت را می گیرند و با اقدامات مقایسه اقدام به تجـزیه و تحلیل آنها می کنند. در تجـزیه و تحلیل شرکتها سعی می شود وضعیت سود آوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش ، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد. ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می توانند با استفاده از تجـزیه و تحلیل های انجام شده بر روی صورتهای مالی یک شرکت خود را در وضعیت مناسبی با آن قرار دهند. اگر ریسک مالی شرکت بالا باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعیت بستانکاری خود بازدهی بیشتری را طلب کنند.

انواع تجـزیه و تحلیل
- تجـزیه و تحلیل افقی: اطلاعات صورتهای مالی را برای چند دوره مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه بیان می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته صورتهای مالی مقایسه ای و بررسی روند تقسیم می شود.
مثال: مقایسه ی فاکتورهایی اعم از فروش، بهای تمام شده فروش رفته، هزینه های عمومی اداری، هزینه بهره، مالیات بردرآمد و سود خالص در دو سال متمادی و اندازه گیری مبلغ و درصد تغییر در آنها (تجـزیه و تحلیل مقایسه ای) و بررسی روند فاکتورهای مذکور در چند سال متمادی (تجـزیه و تحلیل روند) به سوالاتی نظیر چرا سطح در آمد فروش پس از چند سال رشد، ناگهان کاهش یافته است؟، چرا سود خالص در یکسال خاص شدیداً کاهش (یا افزایش) یافته است؟، چرا هزینه بهره یکسال خاص بطور چشمگیری افزایش (یا کاهش) یافته است؟ می رسیم.

- تجـزیه و تحلیل عمودی: تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می شود و به دو گروه صورتهای مالی استاندارد (اطلاعات مندرج در یک صورت مالی خاص بعنوان درصدی از یک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان می شود) و تجـزیه و تحلیل نسبت های مالی (روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی) تقسیم می شود.


منبع: مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران

/ 1 نظر / 124 بازدید
مسعود

ممنون مفید بود