سطوح برنامه در سازمان

سطوح برنامه در سازمان به قرار زیر است:

1- چشم انداز
      - چشم انداز سازمان باید خلاصه ، بیاد ماندنی ، مطلوب و ایده آل مناسب را به تصویر بکشد و همه سطوح را در نظر بگیرد.
      - مثال: چشم انداز شرکت خدمات مهندسی ب.ص.م: صادرات خدمات مهندسی کیفیت به سایر کشورها، تبدیل شدن به یک شرکت دو میلیارد تومانی تا سال 1391

2- ماموریت
      - دلیل وجودی سازمان
      - جایگاه مشتریان و ذینفعان 
      - نیازها یا مشکلات بارز فعلی
      - بازبینی ماموریت فعلی سازمان

3- اهداف کلان
      - خواسته های مشخص تری هستند که از ماموریت و بررسی محیط ناشی می شوند. در مورد اهداف چون زمان و منابع محدود هستند بنابراین اولویت بندی اهداف اهمیت زیادی دارد
      - تعیین هدف، یک تلاش جمعی و تیمی است.
      - داشتن دید سیستمی و یکپارچه ضروری است.
      - برای اهداف پیشنهادی ، علت و معلول ها مشخص شود.

4- استراتژی
      - قسمتی از ماموریت وجودی سازمان را به صورت خواسته های بلند مدت بیان می کند و حالت کلی ، چند جانبه و وسیع دارد و در درون خود یک ایده و روش را معین می کند
      - مثال: استراتژی شرکت خدمات مهندسی ب.ص.م: کمک در ارتقای کیفیت شرکتهای داخلی و خارجی

5- اهداف عملیاتی
      - اقدامات اصلی سازمان هستند که برای یک دوره برنامه عملیاتی طراحی شده اند. اهداف عملیاتی لازم است با اهداف استراتژیک سازمان منطبق و از آنها حمایت کنند.
      - مثال: اهداف عملیاتی پارک فناوری استان فارس: توسعه و تقویت فرهنگ سرمایه گذاری در استان.

6- خط مشی ها
      - مثال: تعدادی از خط مشی های شرکت ن.ت.س:
            - ما از نوآوری های کارکنان حمایت کرده و تلاش های آنها را ارج می نهیم.
            - ما توجه به نیازهای خارج از سازمان کارکنان را از اولویت های خود می دانیم.
            - ما سازمان را بر اساس واقعیت های موجود (Management by Facts) و نه بر اساس فرضیات خیالی مدیریت می‌کنیم.
            - ما در پاسخگویی به ادعاها (Claims) نهایت صداقت و درستی را (بر طبق مستندات)‌ در نظر گرفته و ترجیحاً اختلافات را بصورت مسالمت آمیز حل می‌کنیم.
            - ما ایجاد انگیزه، خلاقیت و حداکثر مشارکت را از وظایف رهبری  سازمان دانسته و تفویض اختیارات را مبنای مدیریت سازمان قرار می‌دهیم.

7- قوانین و مقررات
      - قوانین و مقرراتی که با در نظر گرفتن خط مشی ها تصویب می شوند.
      - مثال: ماده 1 ، ماده 2 ، ....

8- رویه های اجرائی
      - دستورالعملهای کلی اجرای قوانین و مقررات
      - مثال: برای اجرای ماده 1 ....

9- روشها
      - دستورالعملها و بخشنامه های جزئی تر جهت اجرای قوانین و مقررات
      - مثال: برای اجرای ماده 1 : اولا ، ثانیا ، ...

10- بودجه ها
      - بودجه بندی های اجرای هر روش از قوانین و مقررات سازمانی
      - مثال: برای اجرای ماده 1 ... زمان و ... هزینه ....

/ 0 نظر / 38 بازدید