معرفی کتاب

معرفی کتاب « تجزیه و تحلیل صورتهای مالی »

این کتاب تألیف آقایان دکتر محمود یحیی زاده فر و دکتر احمد احمدپور اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران توسط دانشگاه مازندران در سال ١٣٨١ منتشر گردید.
هدف این کتاب تشریح تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به روش قابل فهم می باشد. این کتاب مسائل پیچیده صورتهای مالی و کاربرد آنها را به طور واضح، مختصر و به زبان قابل فهم برای سرمایه گذاران، بستانکاران، تحلیل گران مالی، اساتید و دانشجویان و سایر افراد ذینفع شرح می دهد.
در این کتاب بعد از مروری کلی بر صورتهای مالی، ابزار و تکنیکهای اصلی که مورد بحث قرار می گیرد شامل موارد زیر می باشد:
تجزیه و تحلیل عمودی و افقی صورت حساب براساس مفاهیم مشترک، نسبتهای مالی، نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبت های سودآوری، نسبتهای ساختار سرمایه و توان پرداخت بدهی.
فصول مربوط به نسبتهای مالی شامل خودآموز سریع تمرینات و مسائل بلافاصله راه حلهای مربوط به این تمرینات و مسائل بلافاصله جهت رفاه حال خواننده ارائه می شود.
همچنین در این کتاب اهمیت صورتهای مالی میان دوره ای و گزارشگری در مورد قسمتهای مختلف یک واحد تجاری با توجه به تغییرات ارزش جاری و تورم آشکار می شود.
همچنین در این کتاب مباحث زیر نیز مورد بحث قرار می گیرد. صورتهای مالی شخصی، شرکتهای قبل از مرحله بهره برداری، ناتوانی مالی شرکتها، ترکیب تجاری (ادغام – خرید – تلفیق و معاملات و عملیات خارجی)
در پایان هر فصل برای سنجش توانایی خواننده، مسائلی تدوین شده است. در فصل پایانی کتاب نیز مسائل زیادی با راه حل آنها ارایه می شود که می تواند فرصتی برای خواننده فراهم سازد تا نسبت به تکنیکهای مورد بحث کاملا آشنایی یابد.
طبق نظر نویسندگان، این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مدیران مالی شرکتهای تولیدی، کارشناسان بانکها  و مسئولین سازمانهای مختلف دولتی و تحلیل گران مالی و بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.

منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - سال دوم - شماره پنجم - سال 1381

/ 0 نظر / 26 بازدید