توانمند سازی منابع انسانی

رهبری سازمان اطمینان حاصل می نماید که ارزشها و سیستمهای لازم را برای توانمند سازی موفق و پایدار منابع انسانی مد نظر قرار داده است . و زمانی که تغییر و بهبود در سازمان مورد نیاز است، شخصاً از منابع در دسترس برای کمک به توانمند سازی، ترغیب و مشارکت منابع انسانی استفاده می کنند . رهبران سازمان، از طریق اقدامات و رفتارهای خود از فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی حمایت کرده و آن را تسریع و تسهیل می نمایند.

1- رهبران تعهد خود را به توانمندسازی منابع انسانی بطور آشکار نشان می دهند.
2- رهبران شخصا در جاری سازی و بهبود سیستم های توانمندسازی منابع انسانی مشارکت دارند.
3- رهبران با منابع انسانی و یا نمایندگان آنان در تعامل هستند و نظام توانمندسازی را تقویت می نمایند.
4- رهبران از همسویی نظام توانمند سازی منابع انسانی با تغییرات سازمانی اطمینان حاصل می نمایند.

رهبر سازمان، منابع انسانی را در امور سازمان مشارکت داده و با آنان ارتباط برقرار می نماید . وبا طراحی، مدیریت و بهبود نظام ترغیب و تشویق، ضمن همسو نمودن مهارتها و دانش منابع انسانی با اهداف سازمان در آنان احساس تعهد و مسئولیت پذیری برای دستیابی به آن اهداف بر می انگیزد.

رهبر سازمان، نتایج حاصل از خلاقیت و نوآوری منابع انسانی در فعالیت های سازمان را مورد اندازه گیری قرار می دهند . و ازیادگیری حاصل از این نتایج، برای ارتقا نظام توانمندسازی منابع انسانی استفاده می نمایند.
1- معیار عملکردی (سازمان عملکرد خود را بر اساس شاخص های زیر اندازه گیری نموده و اعلام می دارد)
1-1- میزان مشارکت منابع انسانی در فعالیتهای نوآوری؛
2-1- قدردانی و پاداش در برابر افکار خلاق افراد و تیم ها؛
3-1- توانمندسازی منابع انسانی که از نوآوری حمایت و روحیه خلاق را تقویت می کند؛
4-1- ارزش نهادن بر قابلیتهای خلاق و یا مبتکرانه در فرایندهای گزینش کارکنان؛
5-1- میزان نوآوری و خلاقیت

2- معیار برداشتی( سازمان عملکرد خود را از منظر منابع انسانی اندازه گیری نموده و اعلام می دارد).برداشت منابع انسانی نسبت به شاخص های زیر در سازمان:
1-2- فرایندها و ساختارهای خلاقیت و نوآوری:
2-2- فرصتهای یادگیری و موفقیت؛
3-2- مدیریت خلاقیت و نوآوری؛
4-2- فرهنگ و رهبری خلاقیت و نوآوری ؛
5-2- محیط کاری مبتنی بر اعتماد و قدردانی از نگرشهای خلاق.

منبع: توانمندسازی منابع انسانی لینک مقاله

/ 1 نظر / 41 بازدید